ಆಚಾರ್ಯತ್ರಯರ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ

  • ಆಚಾರ್ಯಶಂಕರರ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ

  • ಆಚಾರ್ಯರಾಮಾನುಜರ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ

  • ಆಚಾರ್ಯಮಧ್ವರ ಗೀತಾಭಾಷ್ಯದ ಅವತರಣಿಕೆ

  • ಆಚಾರ್ಯಮಧ್ವರ ಗೀತಾತಾತ್ಪರ್ಯನಿರ್ಣಯದ ಅವತರಣಿಕೆ

     

ಡಾ. ಬನ್ನಂಜೆ ಗೋವಿಂದಾಚಾರ್ಯರ ಕುರಿತು