ಉಲ್ಲೇಖಗಳು

ಶ್ರೀ ಬನ್ನಂಜೆ ಗೋವಿಂದಾಚಾರ್ಯರು ತಮ್ಮ ಪ್ರವಚನಗಳಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸುವ ಕೆಲವು ಲೇಖಕರು ಮತ್ತು ಇ-ಪುಸ್ತಕಗಳ ವಿವರ ಈ ಕೆಳಗೆ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ.

(ಈ ಪುಸ್ತಕಗಳ ಬಗೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರ ಬಯಸಿದಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಿನ ಲಿಂಕ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಬಹುದು.)

ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ : ಆನಂದಮಾಲ ವೆಬ್-ಸೈಟ್ ಕೆಳಗಿನ ಸೈಟ್ ಗಳ ವಿಷಯ ಅಥವಾ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಜವಾಬ್ದಾರರಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಕೆಳಗಿನ ವೆಬ್-ಸೈಟ್ ಗಳ ಬಳಕೆಯು ಆಧ್ಯಾತ್ಮ ಬಂಧುಗಳ ನಿರ್ಧಾರ ಮತ್ತು ವಿವೇಕಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟದ್ದು.

 

  1.  “WORLDS IN COLLISION” by Immanuel Velikovsky

http://www.pdfarchive.info/Ve/

2. “MAN THE UNKOWN” by Alexis Carrel

https://archive.org/details/TheManTheUnknownByNobelPrizeWinnerDr.AlexisCarrel

3. “LIFE AFTER LIFE” by Raymond Moody

http://selfdefinition.org/afterlife/

4. “THE TAO OF PHYSICS” by Fritjof Capra

http://www.amazon.com/The-Tao-Physics-Exploration-Parallels-ebook/dp/B00BBXJHCW

5. “SHAKTHI AND SHAKTA”  by Arthur Avalon (Sir John Woodroffe)

http://www.mysticknowledge.org/E-Book-Library-1.html

6. “LIVING WITH THE HIMALAYAN MASTERS” by Swami Rama

http://www.znakovi-vremena.net/en/books.htm

7.  “AUTOBIOGRAPHY OF A YOGI” by Paramahansa Yogananda

http://www.znakovi-vremena.net/en/

 

ಡಾ. ಬನ್ನಂಜೆ ಗೋವಿಂದಾಚಾರ್ಯರ ಕುರಿತು